Sunday, January 15, 2023

Lễ Mồng 3 Tết Năm A. Thứ Ba 24/1

Ca Nhập Lễ :  Cảm Tạ Chúa Xuân - Văn Thánh Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 Việc Tay Con - Lm Bùi Ninh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Đầu Năm - Văn Duy Tùng - MP3
Hiệp Lễ :         Xuân Tạ Ơn - Hoàng Phương - MP3
Kết Lễ :           Mẹ Là Mùa Xuân Trên Các Mùa Xuân