Monday, October 12, 2020

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Năm A 1/11

Ca Nhập Lễ:     Mừng Chư Thánh - Lm Kim Long - MP3

Đáp Ca:            Thánh Vịnh 23 Lễ Các Thánh - Lm Thái Nguyên - MP3

Dâng Lễ            Như Lễ Hy Sinh - Thiên Lý - MP3

Hiệp Lễ:            Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3

Kết Lễ:              Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ 

Sunday, October 11, 2020

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A 25/10

  Ca Nhập Lễ : Bài Ca Bác Ái - Minh Tâm -  MP3
  Đáp Ca :  Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
  Dâng Lễ :Chuỗi Đời Lời Kinh  - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
  Hiệp Lễ : Mến Chúa Yêu Người  - Thiên Lý - MP3                                                                                      Kết Lễ:    Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3