Friday, October 20, 2023

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm B. 10/12

Ca Nhập Lễ :   Để Chúa Đến - Nguyễn Duy - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chờ Ngày Chúa Đến - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm B. 3/12

Ca Nhập Lễ :  Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Hải Triều - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3

Tuesday, October 17, 2023

Chúa Nhật 34 Thường Niên. Lễ Kitô Vua. Năm A. 26/11

Ca Nhập Lễ :  Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Giêsu Vua Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3


Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm A. 12/11

Ca Nhập Lễ :  Đỉnh Trời Yêu Thương - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mười Cô Trinh Nữ - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3

Monday, October 16, 2023

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm A. 5/11

Ca Nhập Lễ :  Lữ Khúc Về Nguồn - Lm Nguyễn Uy & VM - MP3  
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 130 - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Vững Tin - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Từ Vực Sâu - Lm Kim Long - MP3