Tuesday, October 17, 2023

Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm A. 12/11

Ca Nhập Lễ :  Đỉnh Trời Yêu Thương - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mười Cô Trinh Nữ - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3