Thursday, August 31, 2023

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm A. 24/9

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tri Ân - Hương Đan - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Simon Phan Hùng - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3


Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm A. 17/9

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Hoà Bình - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Nguồn Bình An - Thanh Lâm - MP3
Kết Lễ :           Kinh Tạ Lễ - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3