Saturday, November 12, 2022

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm A. 15/1

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourire - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Hy Tế Cuộc Đời - Hoài Bắc - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3 

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (Ba Vua). Năm A. 8/1

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Hòa Bình 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           HangBeLem - Hải Linh 

Chúa Nhật Lễ Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa . Năm A. 1/1

Ca Nhập Lễ :  Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa - PĐH & VĐA - MP3
Hiệp Lễ :         Mẹ Suy Niệm Trong Lòng - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3


Friday, November 11, 2022

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. Năm A. 18/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 23 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3


Saturday, November 5, 2022

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm A. 11/12

Ca Nhập Lễ :  Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Vui Ơn Cứu Độ - Lm Thái NGuyên - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm A. 4/12

Ca Nhập Lễ :  Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Để Chúa Đến - Lm Nguyễn Duy - MP3