Friday, November 11, 2022

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. Năm A. 18/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 23 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3