Sunday, November 28, 2021

Lễ Thánh Gia Thất 26/12

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Vinh Phúc Thay - Lm Kim Long - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Gia Hành Khúc - Thiên Lý
Kết Lễ :           Gương Thánh Gia - Vũ Đình Ân - MP3

Lễ Giáng Sinh. Thứ Bảy 25/12

Ca Nhập Lễ :  Chuông Mừng - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Ơn Cứu Độ - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Mùa Đông Năm Ấy - Lm Hoài Đức - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3


Saturday, November 13, 2021

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm C. 19/12

Ca Nhập Lễ :  LoiVong - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn khắc Xuyên - MP3

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm C. 12/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Israel 12 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mưa Thánh Ân - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Để Chúa Đến - Lm Nguyễn Duy - MP3

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm C. 5/12

Ca Nhập Lễ :  Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ đình Ân - MP3