Saturday, November 13, 2021

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm C. 5/12

Ca Nhập Lễ :  Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ đình Ân - MP3