Sunday, November 28, 2021

Lễ Thánh Gia Thất 26/12

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Vinh Phúc Thay - Lm Kim Long - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Gia Hành Khúc - Thiên Lý
Kết Lễ :           Gương Thánh Gia - Vũ Đình Ân - MP3