Monday, February 26, 2024

Chúa Nhật Phục Sinh. Năm B. 31/3

Ca Nhập Lễ :  Hoan Ca Phục Sinh - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Vui Chiến Thắng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giờ Chúa Phục Sinh - Lm Kim Long - MP3


Saturday, February 17, 2024

Thánh Lễ Tiệc Ly. Năm B. 28/3

Ca Nhập Lễ :        Thập Giá Niềm Vinh Dự - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3
Đáp Ca :               Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Câu Xướng :         Câu Xướng - MP3
Rửa Chân :           Đêm Năm Xưa - Dấu Chân - MP3
Dâng Lễ :              Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Rước Lễ               Tiệc Ly - Nguyễn Thành Đông - MP3
Kết Lễ:                  Nào Ca Hát - Hoàng Lý - MP3

Chầu Thánh Thể: Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức - MP3

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. 24/3

Ca Nhập Lễ :  Trẻ Do Thái - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Ôi Thiên Chúa - Lm Bùi Ninh - MP3
Câu Xướng:   Câu Xướng Trước Phúc Âm
Dâng Lễ :       Tiến Dâng - Phùng Minh Mẫn - MP3
Rước Lễ         Hosanna - Hosanna - Quốc Vinh - MP3
Kết Lễ:            Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3