Saturday, February 17, 2024

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. 24/3

Ca Nhập Lễ :  Trẻ Do Thái - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Ôi Thiên Chúa - Lm Bùi Ninh - MP3
Câu Xướng:   Câu Xướng Trước Phúc Âm
Dâng Lễ :       Tiến Dâng - Phùng Minh Mẫn - MP3
Rước Lễ         Hosanna - Hosanna - Quốc Vinh - MP3
Kết Lễ:            Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3