Saturday, February 17, 2024

Thánh Lễ Tiệc Ly. Năm B. 28/3

Ca Nhập Lễ :        Thập Giá Niềm Vinh Dự - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3
Đáp Ca :               Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Câu Xướng :         Câu Xướng - MP3
Rửa Chân :           Đêm Năm Xưa - Dấu Chân - MP3
Dâng Lễ :              Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Rước Lễ               Tiệc Ly - Nguyễn Thành Đông - MP3
Kết Lễ:                  Nào Ca Hát - Hoàng Lý - MP3

Chầu Thánh Thể: Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức - MP3