Saturday, November 5, 2022

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm A. 11/12

Ca Nhập Lễ :  Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Vui Ơn Cứu Độ - Lm Thái NGuyên - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3