Saturday, November 12, 2022

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm A. 15/1

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourire - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Hy Tế Cuộc Đời - Hoài Bắc - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3