Saturday, October 24, 2020

Chúa Nhật 33 Thường Niên . Lễ Ki-tô Vua 22/11

Ca Nhập Lễ : Hát Lên Bài Ca Mới - Lm Duy Thiên - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 22  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :      Như Hương Tỏa Bay  - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :       Lạy Chúa Là Vua  - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :         Ra Đi