Friday, October 23, 2020

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A 8/11

Ca Nhập Lễ : Chúa Sẽ Đến Lúc Không Ngờ - PM Cao Huy Hoàng
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 62  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :      Tiến Dâng Của Lễ  - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :       Mười Cô Trinh Nữ  - Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :         Vì Danh Chúa  - Lm Kim Long - MP3