Saturday, October 24, 2020

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng - Năm B - 6/12

Ca Nhập Lễ : Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 84 - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :       Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :        Hãy Dọn Đường Cho Chúa -  Đinh Công Huỳnh 
Kết Lễ :          Này Ngài Sẽ Đến - Viễn Xứ & Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3