Sunday, October 25, 2020

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng - Năm B - 13/12


Ca Nhập Lễ :  Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Magnificat - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mưa Thánh Ân -  Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3