Sunday, December 6, 2020

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng - Năm B - 20/12

Ca Nhập Lễ :  Mưa Vị Công Chính - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 Con Sẽ Ca Ngợi - Lm Phương Anh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đáp Tiếng Xin Vâng -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3