Monday, December 14, 2020

Lễ Thánh Gia Thất. 27/12/2020

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :       Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :        Thánh Gia Hành Khúc - Thiên Lý
Kết Lễ :          Cầu Xin Thánh Gia - Phạm đình Nhu & Nguyễn khắc Tuần - MP3