Tuesday, December 15, 2020

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 10/1/2021

Ca Nhập Lễ :  Bên Bờ Sông Gio-Đan - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 28 Chúa Sẽ Chúc Phúc - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa - Hiền Hoà - MP3 
Kết Lễ :           Sau Phép Rửa - Lm Mi Trầm - MP3