Tuesday, December 15, 2020

Lễ Hiển Linh (Ba Vua) 3/1/2021

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :       Tâm Tình Hòa Bình 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :        Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :          Hang Belem - Hải Linh