Monday, October 12, 2020

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Năm A 1/11

Ca Nhập Lễ:     Mừng Chư Thánh - Lm Kim Long - MP3

Đáp Ca:            Thánh Vịnh 23 Lễ Các Thánh - Lm Thái Nguyên - MP3

Dâng Lễ            Như Lễ Hy Sinh - Thiên Lý - MP3

Hiệp Lễ:            Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3

Kết Lễ:       Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ - MP3