Monday, January 30, 2023

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm A. 2/4

Ca Nhập Lễ :  Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Dâng Cha 3 - Sỹ Cần - MP3
Hiệp Lễ :         Hosanna Hosanna - Joseph M. Martin - MP3
Kết Lễ :           Thập Giá Niềm Tự Hào - Lm Thái Nguyên - MP3