Tuesday, January 17, 2023

Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm A. 5/2

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 111 Người Như Sự Sáng - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Món Quà Từng Ngày - Lm Nguyễn Văn Tuyên - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Làm Muối Đất - Trần Quang Đức - MP3
Kết Lễ :           Chúa Sai Tôi Đi - Ngọc Linh - MP3