Monday, January 30, 2023

Chúa Nhật 1 Mùa Chay. Năm A. 26/2

Ca Nhập Lễ :  Nguyện Chúa Chí Ái - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3