Saturday, January 9, 2021

Lễ Tiệc Ly (Rửa Chân) 1/4/2021

Ca Nhập Lễ :   Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
                        Câu Xướng Trước Phúc Âm
Rửa Chân:      Chiều Tiệc Ly - Tin Yêu - MP3
                        Điều Răn Của Thầy - Ý Vũ - MP3
Dâng Lễ:         Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm - MP3
                        Dâng Chúa - Tuấn Kim - MP3
Hiệp Lễ:           Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Chầu Thánh 
Thể:                 Nào Ca Hát - Hoàng Lý - MP3
                        Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức - MP3