Saturday, January 23, 2021

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay Năm B 21/2

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Giá Đồi Cao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Nguyện Chúa Chí Ái - Lm Kim Long - MP3