Tuesday, January 5, 2021

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B 24/1

Ca Nhập Lễ :  Đỉnh Trời Yêu Thương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Hiến - Lm Nguễn Mộng Huỳnh 
Hiệp Lễ :         Tình Chúa Cao Vời - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3