Saturday, January 23, 2021

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B 7/2

Ca Nhập Lễ :   Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 146  - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :         Như Hương Trầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :          Một Mỉnh Con Với Chúa - Giang Ân - MP3 
Kết Lễ :            Chúa Sai Tôi Đi - Ngọc Linh - MP3