Saturday, January 9, 2021

Lễ Giao Thừa 2021 - 11/2.

Ca Nhập Lễ :  Phút Giao Thừa - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 112 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Mùa Xuân - Thế Thông - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Tạ Chúa Xuân - Văn Thành & Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Vui Đón Mùa Xuân - Trầm Hương FMSR - MP3