Tuesday, January 5, 2021

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm B 31/1

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Lắng Nghe Lời Chúa - LM Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3