Wednesday, January 10, 2024

Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm B. 4/2

Ca Nhập Lễ :  Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 146 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Của Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Ca Tạ Ơn - Isave - MP3
Kết Lễ :           Cùng Đem Tin Mừng - Martino - MP3