Friday, January 26, 2024

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B. 17/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Quay Về - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Thống Hối - Tâm Bảo - MP3