Wednesday, January 10, 2024

Thứ Sáu Lễ Giao Thừa. 9/2

Ca Nhập Lễ :  Phút Giao Thừa - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 Lễ Giao Thừa - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Xuân - Thiên Hồ
Hiệp Lễ :         Chúa Mùa Xuân - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Xuân Ca Bên Mẹ - Minh Dũng - MP3