Saturday, August 28, 2021

Mời Các Bạn Nghe

Mời các bạn xem và nghe 2 bài hát dưới. Với cách hòa âm rất hay.

You raise me up - MP3

Veni Sancte Spiritus -MP3