Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm B. 12/9

Ca Nhập Lễ :  Trèo Lên Cao Sơn - Nam Hoa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 114 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Giờ Đây Chúng Con - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thập Giá - Huỳnh minh Kỳ & Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Chứng Nhân Chúa Kitô - Đinh công Huỳnh - MP3