Sunday, August 2, 2020

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A 16/8

Ca Nhập Lễ : Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lễ Vật Dâng Hiến  -Lm  Nguyễn Duy MP3
Hiệp Lễ : Cho Con Vững Tin -  Lm Nguyễn Duy MP3
Kết Lễ :  Loan Truyền Lòng Thương Xót Chúa - Hùng Cương
Youtube