Sunday, August 23, 2020

Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A 13/9

Ca Nhập Lễ : Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn văn Trinh MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Của Lễ Thanh Cao  - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Hãy Thứ Tha -  Quốc Thái MP3
Kết Lễ : Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy MP3