Sunday, August 23, 2020

Những bài hát dự kiến

 Đây là những bài hát dự kiến sẽ được tập trong những tuần tới.

Đẹp Thay Những Bước Chân Cha - Lm Nguyên Lễ MP3

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh MP3

Ra Đi - Ra Đi Bạn Ơi

Trầm Ca

Đôi Tay Này 2