Monday, August 3, 2020

Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Đến.

Kỷ niệm bổn mạng Ca Đoàn