Sunday, August 2, 2020

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A 23/8

Ca Nhập Lễ : Muôn Dân Reo Mừng - Lm Tiến Thành - Hải Ánh MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 137 - Mi Giáng MP3
Dâng Lễ : Xin Dâng Cuộc Đời Con  - Ngọc Linh
Hiệp Lễ : Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai -  P Kim MP3
Kết Lễ : Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn MP3