Thursday, July 30, 2020

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8.

Ca Nhập Lễ : Mẹ Về Trời - Mi Trầm
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 44 - Martino MP4
Dâng Lễ : Hương Trầm Con Dâng - Nhật Minh MP3
Hiệp Lễ : Đáp Tiếng Xin Vâng -  Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :  Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Trầm Hương FMSR MP3