Sunday, March 31, 2024

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm B. 19/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca Thần Linh Chúa - Phạm Trung - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 103 Chúa Canh Tân - Quang Uy - MP3
Ca Tiếp Liên : Ca Tiếp Liên - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Alleluia: :         Alleluia - Xuân Hoàng
Dâng Lễ :        Kính Tiến Ngôi Ba Thánh Thần - MC - MP3
Rước Lễ         Ngọn Lửa Bình An -Lgn. Nguyễn Hùng Lân - MP3
Kết Lễ:            Thánh Thần Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3