Friday, April 12, 2024

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B. 26/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3