Thursday, April 18, 2024

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm B. 23/6

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 106 - Viễn Xứ - MP3             
Dâng Lễ :        Của Lễ Vẹn Toàn - Văn Duy Tùng - MP3
Hiệp Lễ :         Sao Lại Sợ Hãi - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3