Saturday, April 13, 2024

Chúa Nhật 10 Thường Niên. Năm B. 9/6

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 129 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng 1 - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Phó Thác Cậy Trông - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3