Friday, April 12, 2024

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm B. 2/6

Ca Nhập Lễ :  Bánh Thiêng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Hằng Sống - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Mình Máu Thánh Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hắng Sống - Lm Kim Long - MP3