Friday, May 10, 2024

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm B. 30/6

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thắm Tình Quê Hương - Trần Anh Vũ - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thiên Thu - Vi Nam - MP3
Kết Lễ :           Bình Minh Dâng Lên - Sơn Dương - MP3